หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 จัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2558

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2558  เวลา 10:04 น. เข้าชม : 34)

 

นายสุรินทร์ บัวงาม รอง ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2558 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงศักยภาพด้านการใช้ทักษะภาษาไทยที่ถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นสัมฤทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตร และเป็นการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพของนักเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู

       เนื่องจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้หนึ่งของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2558 ซึ่งสถานศึกษาจะต้องจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ เป็นพื้นฐานสำคัญในการนำภาษาไทยไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้สนับสนุนและส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

         การจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 650 คน โดยมีกิจกรรมการประกวด 16 รายการ ได้แก่

  1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ประกอบด้วย

      1.1 กิจกรรมการเขียนเรื่องจากภาพ

      1.2 กิจกรรมการคัดลายมือ

      1.3กิจกรรมการเขียนตามคำบอก

      1.4กิจกรรมการอ่านเอาเรื่อง

2.   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ประกอบด้วย

      2.1 กิจกรรมการเขียนเรียงความ

      2.2 กิจกรรมการคัดลายมือ

      2.3 กิจกรรมการเขียนตามคำบอก

      2.4 กิจกรรมการอ่านเอาเรื่อง

3.   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  ประกอบด้วย

      3.1 กิจกรรมแต่งกลอนสุภาพ

      3.2 กิจกรรมการคัดลายมือ

      3.3 กิจกรรมการเขียนตามคำบอก

      3.4 กิจกรรมการอ่านเอาเรื่อง

4.    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6  ประกอบด้วย

      4.1 กิจกรรมการเขียนรายงานเชิงวิชาการ

      4.2 กิจกรรมการคัดลายมือ

      4.3 กิจกรรมการเขียนตามคำบอก

      4.4 กิจกรรมการอ่านเอาเรื่อง

โดยมีคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ศึกษานิเทศก์ สมาชิกชมรมครูภาษาไทยและคณะครู จากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ