หัวข้อข่าว : โรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง อบรมศีลธรรม “ค่ายพุทธบุตรรวมใจ รักษาศีลห้า”

(โพสต์เมื่อ : วันเสาร์ที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2558  เวลา 10:43 น. เข้าชม : 47)

นางสริษา แสงอุทัย รอง ผอ.สพป.ปข. 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอบรมศีลธรรม “ค่ายพุทธบุตรรวมใจรักษาศีลห้า” โดยมีนายศราวุธ จิรพิทักษ์กุล ปลัดอาวุโสอำเภอหัวหิน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส กล่าวรายงานต่อ พระเทพสิทธิวิมล เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เจ้าอาวาสวัดคลองวาฬ ประธานฝ่ายสงฆ์ วัตถุประสงค์ในการจัดการอบรมโครงการดังกล่าว คือ

  1. เพื่อสนองนโยบาย โครงการปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านและสถานศึกษารักษาศีลห้า ตามดำริของเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าสังฆราช
  2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง
  3. เพื่อให้นักเรียนน้อมนำหลักธรรมมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ดำเนินชีวิตที่ดีงาม
  4. เพื่อปลูกฝังค่านิยม และพัฒนาจิตสำนึกที่ดีงามในหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมของเยาวชน
  5. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักพุทธธรรม อยู่ร่วมกันอย่างสงบและเหมาะสม
  6. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

ในการจัดโครงการอบรมครั้งนี้ มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง

โรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา โรงเรียนนเรศวรป่าละอู และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองน้อย มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 250  คน ทั้งนี้ได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากพระอธิการบัญญัติ อตุโล เจ้าอาวาสวัดพรมญานรังสรรค์ ประธานโครงการ พระครูปภัสสรวรพินิจ เจ้าอาวาสวัดห้วยมงคล พระบรรพตพัฒนคุณ เจ้าอาวาสวัดอิติสุคโต ที่ให้ความอุปถัมภ์ในการจัดโครงการ และจัดให้มีการอบรมระหว่างวันที่ 11 – 13 มิถุนายน 2558  ณ  โรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ