หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 อบรม ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน โรงเรียนเครือข่าย “โรงเรียนสุจริต”

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 12 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2558  เวลา 13:48 น. เข้าชม : 47)

นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานเปิดการอบรมป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน โรงเรียนเครือข่าย “โรงเรียนสุจริต”ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำโครงการ “โรงเรียนสุจริต” (Upright School)และให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ดำเนินการอบรม ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน โรงเรียนเครือข่าย “โรงเรียนสุจริต” วัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝัง ป้องกัน สร้างเครือข่ายการป้องกันการทุจริต โดยให้ทุกโรงเรียนจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้เด็กตระหนัก รู้ เข้าใจและคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าความดี สร้างความรู้สึกรับผิดชอบชั่วดีภูมิใจในการทำความดี รังเกียจคนโกงและพร้อมที่จะเป็นคนเก่งที่ไม่โกง โดยเริ่มจากการฝึกให้เด็กเคารพกฎกติกาพื้นฐานง่ายๆเพื่อโตขึ้นจะได้เคารพกฎใหญ่ของสังคมอย่างไม่มีปัญหา โดยคาดหวังว่าเมื่อเราก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 เด็กไทยจะมีทั้งความเป็นไทย และมีความกล้าหาญทางจริยธรรมควบคู่กันไป ที่สำคัญก็คือ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังกล่าว จะเกิดขึ้นเป็นรูปธรรม และถาวรได้นั้นต้องอาศัยระยะเวลา และการได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ ผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน และป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน  ต้องประสานใจร่วมกันในการพัฒนาผู้เรียน ทั้งด้านวิชาการ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ครู กรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนที่เป็นตัวแทนหมู่บ้านหรือตำบลที่ยินดีสมัครใจเข้าร่วมเป็นกรรมการ มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามปฏิญญาของ โรงเรียนสุจริตได้ สามารถให้ความร่วมมือและอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานของโครงการโรงเรียนสุจริต มีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองและพัฒนาโรงเรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการโรงเรียนสุจริต จำนวน 90 คนและได้รับความอนุเคราะห์จากนายทนงศักดิ์ ม่วงมณี ผู้อำนวยการ ป.ป.ช. ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ วันที่ 12 มิถุนายน 2558  ณ  ห้องประชุมสามพระยา  ชั้น 3  สพป.ปข. 2

      

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ