หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม/เรียนรวม ปีงบประมาณ 2558

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558  เวลา 13:48 น. เข้าชม : 22)

วันนี้ เวลา 08.30 น. ( 29 พฤษภาคม 2558) นายสุนาจ  แก้วสุข   ผอ.สพป.ปข. 2   เป็นประธานเปิดการประชุมอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม/เรียนรวม  ปีงบประมาณ  2558  เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้และทักษะในการใช้แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ตามแบบประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การกำหนดประเภท และหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา ได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา ในการจัดการอบรมครั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 มีวัตถุประสงค์คือ

 1.เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กพิการและเยาวชนพิการได้อย่างทั่วถึงครอบคลุม 

 2.ให้นักเรียนพิการทุกคนที่อยู่ในโรงเรียน ได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมและได้รับสิ่ง

    อำนวยความสะดวก  สื่อบริการ และความช่วยเหลือในทางการศึกษา ตามกำหนดไว้ในกฎกระทรวง

 3.เพื่อให้เด็กพิการได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตทักษะการดำรงชีวิต ทักษะทางสังคม

 4.เพื่อพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมและโรงเรียนต้นแบบสามารถจัดการเรียน

    ร่วม/เรียนรวม ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

 5.เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง องค์กรและชุมชนในการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่

    มีความจำเป็นพิเศษ

ทั้งนี้ เพื่อให้คุณครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติการเรียนการสอนต่อไปโดยจัดอบรมในระหว่างวันที่  29 – 31 พฤษภาคม 2558

โดยมีคุณครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา เข้ารับการอบรม จำนวน 90 คน ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สพป.ปข. 2  

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ