หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ประชุมสัมมนาปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2559 – 2562)

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558  เวลา 11:42 น. เข้าชม : 22)

นายสนิท บุญก่อสกุล อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  เป็นประธานในการประชุมสัมมนาปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2559 – 2562)  โดยมีนายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นผู้กล่าวรายงาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 4 ปี(พ.ศ. 2559 -2562) เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สภาพปัญหา ความต้องการและศักยภาพของหน่วยงาน จะต้องมีการทบทวนภารกิจการจัดการศึกษา พร้อมทั้งกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และค่านิยมองค์กร กำหนดกลยุทธ์การจัดการศึกษา ตัวชี้วัดความสำเร็จ  เป้าหมาย กรอบแผนงาน/โครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2559 -2562)ไว้ใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสร้างความเข้มแข็งให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  ในการจัดการประชุมในครั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ได้เชิญคณะกรรมการ มีจำนวน 69 ท่าน ประกอบด้วย

1.คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

2.คณะอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

3.คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา

4.รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

5.ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

6.ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ที่เกี่ยวข้อง

เข้าร่วมประชุมสัมมนา  ในระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2558  ณ เบคคัส โฮม รีสอร์ท อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ