หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558  เวลา 09:55 น. เข้าชม : 26)

นายสุนาจ แก้วสุข  ผอ.สพป.ปข. 2  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 กำหนดจัดกิจกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด ประจำปีการศึกษา  2557 ในระหว่างวันที่  2 – 30 มิถุนายน 2558 เพื่อเป็นการติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จึงเชิญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามประกาศของ สพป.ปข. 2 เรื่อง ผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา จำนวน 87 คน  โดยชี้แจงทำความเข้าใจเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และร่วมวางกำหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และร่วมวางแผนการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ