หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558  เวลา 10:02 น. เข้าชม : 49)

นายสุนาจ แก้วสุข  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  เนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เห็นความสำคัญใน

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาสูงขึ้น จึงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  เพื่อ 1. วิเคราะห์แบบทดสอบสังคมศึกษาฯ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3  ตามแนวทางการสอบ O-NET  2. ชี้แจงให้ครูมีแนวการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมืองเป็นแนวทางเดียวกัน  3. ให้ครูได้ทำกิจกรรม ถ่ายทอดและมีแนวทางในการพัฒนานักเรียนให้มีการสร้างวินัยทางการเงินในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอันจะช่วยให้นักเรียนมีการบริหารจัดการเงินของตนเองได้อย่างมีประสิทธฺภาพ  โดยมีครูผู้สอนสังคมศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 100 คน เข้าประชุม ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3  สพป.ปข. 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ