หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ประชุมเพื่อเตรียมรับการตรวจติดตามประเมินผล การจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 16 เดือนมีนาคม พ.ศ.2558  เวลา 12:04 น. เข้าชม : 28)

กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2จัด ประชุมเพื่อเตรียมการรับการตรวจติดตามประเมินผล การจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในการรับการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเป็นแนวทางในการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญ โดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  โดยกำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา อย่างน้อย 1 ครั้งในทุกสามปี โดยกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการตรวจติดตามประเมินผลรอบสองให้ครบ ภายใน 3 ปีคือ ปีงบประมาณ 2558 -2560  และมีโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ในสังกัด สพป.ปข. 2 จำนวน 14 โรงเรียนที่ต้องรับการตรวจติดตามประเมินผลฯ โดยมีผู้บริหารและคุณครู โรงเรียนเอกชน เข้าประชุม ณ ห้องประชุมพระนคร ชั้น 2 สพป.ปข. 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ