หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานประเมินพัฒนาการ นักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2557

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ.2558  เวลา 14:05 น. เข้าชม : 1)

นางสาวปราณี จงศรี  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ปข. 2 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานประเมินพัฒนาการ นักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2557  เพื่อให้คุณครูผู้สอนได้มีความรู้ความเข้าใจ ในการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยประเมินให้ครอบคลุมทั้งพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา และให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่เป็นมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2546  และมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยมีคุณครูผู้สอนปฐมวัย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สพป.ปข. 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ