หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 รับการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา(มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2557)

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558  เวลา 13:56 น. เข้าชม : 42)

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มาติดตามผลการบริหารจัดการของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา (มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปี พ.ศ.2557) ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สพป.ปข. 2  คณะกรรมการติดตามประกอบด้วย นายประไพ สุนทรมัจฉะ ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางศิริพร สาตยศ จากสำนักงานติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาวรุ่งทิวา งามตา จากสำนักงานติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ใน 3 มาตรฐาน 17 ตัวบ่งชี้ คือ  มาตรฐานที่ 1  การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ มี 4 ตัวบ่งชี้  มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ มี 5 ตัวบ่งชี้  และมาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มี 8 ตัวบ่งชี้  โดยมีนายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2  พร้อมคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน ตามประเด็นและตัวบ่งชี้ต่างๆ พร้อมตอบข้อซักถามของคณะกรรมการฯ

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ