หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนค่านิยม 12 ประการ

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558  เวลา 11:29 น. เข้าชม : 33)

นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2  เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนค่านิยม 12 ประการ ตามที่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ได้มอบค่านิยม 12 ประการ ให้หน่วยงานยึดถือปฏิบัติตาม  เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงามให้กับสังคมไทย พร้อมกับให้สอดแทรกค่านิยมหลัก 12 ประการ ไว้ในหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน รวมถึงให้รณรงค์เผยแพร่ค่านิยมนี้อย่างกว้างขวาง  ในการสร้างค่านิยมให้ประสบผลสำเร็จนั้น ต้องปลูกฝังลงไปในรากฐานจิตใจของเด็กและเยาวชนโดยผู้ใหญ่จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดี โรงเรียนก็ต้องร่วมปูลกฝังเช่นกันด้วยการ “อบรม บ่มเพาะ” เริ่มต้นจากการจุดประกายให้รับรู้ จากนั้นนำไปสู่การพัฒนาและต่อยอดจนกกลายเป็นวัฒนธรรม

                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  จึงสนองนโยบายดังกล่าวโดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนค่านิยม 12 ประการ เพื่อให้คุณครูผู้สอนได้สร้างความตระหนัก ร่วมระดมความคิด วางแผนการดำเนินงานที่นำไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา และสรุปจัดทำเอกสารแนวทางการพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมค่านิยม 12 ประการ เพื่อเผยแพร่ให้สถานศึกษาในสังกัดนำไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาตามความเหมาะสมต่อไป โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 100 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สพป.ปข. 2 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ