หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือประเมินการเรียนรู้เพื่อการวิจัย

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558  เวลา 15:41 น. เข้าชม : 27)

นายสุรินทร์ บัวงาม รอง ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและหาคุณภาพ

เครื่องมือประเมินการเรียนรู้เพื่อการวิจัย เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอน พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยในชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนจุดมุ่งหมายพื้นฐานสองประการ คือ ประการแรกคือวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียนและการเรียนรู้ของผู้เรียนในระหว่างการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง บันทึก วิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูล แล้วนำไปใช้ในการส่งเสริมหรือปรับปรุงแก้ไขการเรียนรู้ของผู้เรียนและการสอนของครูฯ ประการที่สองคือ การวัดและประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียน เป็นการประเมินสรุปผลการเรียนรู้ ซึ่งมีหลายระดับ ได้แก่ เมื่อเรียนจบเรียนจบหน่วยการเรียน จบรายวิชาเพื่อตัดสินให้คะแนน หรือให้ระดับผลการเรียน ให้การรับรองความรู้ความสามารถของผู้เรียนว่าผ่านรายวิชาหรือไม่ควรได้รับการเลื่อนชั้นหรือไม่ฯ  การอบรมในครั้งนี้ เป็นการฝึกปฏิบัติในการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่จะต่อยอดสู่การวิจัยในชั้นเรียน โดยส่งเสริมให้ครูผู้สอนนำผลการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนมาวิเคราะห์ แล้วศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับการสร้างและพัฒนานวัตกรรม และเขียนเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คุณครู เข้ารับการอบรม โดยได้รับวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คือ ดร.ปัญญฎา ประดิษฐบาทุกา และอาจารย์ปิยะปทีป แสงอุไร  ณ ห้องประชุมเขาเขียว สพป.ปข. 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ