หัวข้อข่าว : ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) สังกัด สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565  เวลา 15:08 น. เข้าชม : 8)

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.30น. ดร.เฉลิมชนม์  รักลีลาวัฒน์ ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานกรรมการประชุมเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคืรีขันธ์ เขต 2 โดยมีนางสาวรุ่งกานต์ สืบสุทธา รอง ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 รองประธานกรรมการ นางสิริกร บุญเที่ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน) กรรมการ นายปวีณ์ เกาะแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคาง กรรมการ นางสาวปราณี จงศรี ศึกษานิเทศก์ กรรมการ นางศิรินุช ชูกุศล ศึกษานิเทศก์ กรรมการ นางสาวสมควร เพ็ชรประดับ ครู โรงเรียนบ้านหนองหมู กรรมการ นางสุวรรณา สุขเจริญ ครูโรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง) กรรมการ นางสาวไพลิน เกตุธิโภค ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการและเลขานุการ นางพศวีร์ ศุภโสภณ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มีหน้าที่ขับเคลื่อนการดำเนินการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเป็นพี่เลี้ยง ให้คำแนะนำ คำปรึกษา หรือชี้แนะให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ณ ห้องประชุมท้าวโกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ