หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันครู ประจำปี 2558

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 23 เดือนธันวาคม พ.ศ.2557  เวลา 12:53 น. เข้าชม : 24)

นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันครู ประจำปี 2558 เพื่อเฉลิมพระเกียติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ “พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558  เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชน ในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม เชิดชูเกียรติวิชาชีพ และรณรงค์ให้สังคมเห็นความสำคัญของครูและระลึกถึงพระคุณครู ธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงานของชาติ ส่งเสริมให้ครู นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานวันครู ที่ประชุมมีมติให้แยกจัดเป็นอำเภอ ให้แต่ละอำเภอไปคิดรูปแบบการจัดแล้วประสานมาทางเขตพื้นที่ คุรุสภาสนับสนุนค่าใช้จ่าย อำเภอละ 4,000 บาท สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.) สนับสนุนค่าใช้จ่าย อำเภอละ 5,000 บาท ในการดำเนินการจัดจัดงานวันครู ปี 2558 โดยมีคณะกรรมการจัดงานวันครู ปี 2558 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมท้าวโกษา ชั้น 2 สพป.ปข.2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ