หัวข้อข่าว : การประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565  เวลา 11:15 น. เข้าชม : 60)

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายบุญถิ่น มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี โดยมีนางสาวธัญลักษณ์ จีนแก้วเปลี่ยน เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ และนางสาววันวิสาข์ สัมพันธ์ เจ้าพนักงานป้องกันทุจริตชำนาญงาน สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันการทุจริตและการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ