หัวข้อข่าว : การบูรณาโครงการแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2564

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 14 เดือนมกราคม พ.ศ.2564  เวลา 10:04 น. เข้าชม : 44)

วันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายบุญถิ่น  มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมบูรณาการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 และเพื่อเป็นการลดภาระในการนำเข้าข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ณ ห้องประชุมพระยานคร ชั้น 2 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ