หัวข้อข่าว : การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563  เวลา 10:51 น. เข้าชม : 3)

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายบุญถิ่น  มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางและทิศทางที่จัดเจนในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายและบริหารงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามนโยบายยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ณ บ้านดินวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ