หัวข้อข่าว : การจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2563  เวลา 12:20 น. เข้าชม : 44)

วันที่ 23 - 24 กันยายน 2563 นายบวร เทศารินทร์ เป็นประธานการประชุมเงิชปฏิบัติการการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 2 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางและเครื่องมือในการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงได้ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินการซึ่งจะได้นำไปใช้เป็นแนวทางปรับปรุงการดำเนินงานในปีถัดไป ณ ธนูริเวอร์ รีสอร์ท อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ