หัวข้อข่าว : ประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) โรงเรียนสุจริต

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563  เวลา 10:14 น. เข้าชม : 108)

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายธเนศ  ตรีพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) โรงเรียนสุจริต เพื่อต้องการพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้ มีระบบวิถีพอเพียง มีความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบและปราศจากอบายมุขบนฐานการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงอันจะนำไปสู่องค์กรที่ทันสมัย  โดยเน้นไปที่คุณลักษณะอันพึงประสงค์  5 ประการของโรงเรียนสุจริต คือ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ ทั้งนี้ นายธเนศ ตรีพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 นำผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เข้าประชุมร่วมกล่าวคำปฏิญญาโรงเรียนสุจริต และแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ณ ห้องประชุมสามพระยา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ทั้งนี้สำหรับผู้เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูในสังกัดอำเภอหัวหิน ปราณบุรี และกุยบุรี จำนวน 98 คน

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ