หัวข้อข่าว : การขับเคลื่อนหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563  เวลา 11:48 น. เข้าชม : 43)

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางอินทิรา  บุญวาที รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)  เพื่อให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำและครู มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับหลักสูตรสามารถบริหำรจัดกำรหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำในสถำนศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเพื่อให้ครูสำมำรถน ำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยจนถึงชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผุ้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบ้ติการ จำนวน 95 คน ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ