หัวข้อข่าว : โครงการโรงเรียนสุจริต สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 4 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563  เวลา 10:02 น. เข้าชม : 5)

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายบวร  เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมขยายผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) โรงเรียนสุจริต เพื่อต้องการพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้ มีระบบวิถีพอเพียง มีความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบและปราศจากอบายมุขบนฐานการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงอันจะนำไปสู่องค์กรที่ทันสมัย  โดยเน้นไปที่คุณลักษณะอันพึงประสงค์  5 ประการของโรงเรียนสุจริต คือ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ ทั้งนี้ นายบวร เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ นำผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เข้าประชุมร่วมกล่าวคำปฏิญญาโรงเรียนสุจริต แสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ พร้อมทั้งบรรยายพิเศษเรื่องการต่อต้านการทุจริตและวิธีป้องกันการทุจริต ณ ห้องประชุมสามพระยา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ