หัวข้อข่าว : การปรับและพัฒนาแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 20 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563  เวลา 16:23 น. เข้าชม : 1)

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายบวร  เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประชุมเจ้าหน้าทีที่รับผิดชอบการรายงานโครงการในระบบติดตามและประเมิลผลแห่งชาติ (eMENSCR) ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาปรับและพัฒนาแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ ทันเหตุการณ์ปัจจุบันซึ่งประสบภาวการณ์เกิดโรคนิดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVIC - 19) ณ ห้องประชุมพระยานคร ชั้น 2 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ