หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 1/2563

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563  เวลา 09:49 น. เข้าชม : 13)

วันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายบวร  เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เชิญคณะกรรมการติตดาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 มาประชุม ณ ห้องประชุมสามพระยา สพป.ปข. 2 เพื่อ 1.รายงานผลการนิเทศการจัดการศึกษา วิทยาการคำนวณในโรงเรียนคุณภาาพประจำตำบล ปีการศึกษา 2563 2. รายงานผลการนิเทศ ติดตามเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2532 3. รายงานผลการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการอ่าน การเขียน ปีการศึกษา 2562 4. รายงานผลการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 5. รายงานผลการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมวินัยนักเรียน 6. รายงานผลการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้เพศวิถึในโรงเรียน 7. สรุปผลการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2562 ONET/สอบปลายปี/RT ให้แก่คณะกรรมการฯ ทราบ และขอมติที่ประชุม ในเรื่องการเพิ่มงานส่งเสริมการพัฒนาการวิจัยทางการศึกษา ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ