หัวข้อข่าว : สพป.ปข.2 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2557

(โพสต์เมื่อ : วันอาทิตย์ที่ 21 เดือนกันยายน พ.ศ.2557  เวลา 13:09 น. เข้าชม : 59)

วันนี้ (21 กันยายน 2557) เวลา 09.00 น. นายไชยณรงค์ เชื้อวงศ์สกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 21 - 25 กันยายน 2557 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ให้ครูและนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ วิชาชีพ ดนตรีนาฏศิลป์ ศิลปะ เห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมของไทยและเป็นการเปิดเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 2.เพื่อดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขันคัดเลือกตัวแทนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทุกสังกัด เข้าแข่งขันระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ระหว่างวันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2557 ณ จังหวัดนนทบุรี ในการจัดการประกวด/แข่งขันคัดเลือกในครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมประกวด/แข่งขัน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และเด็กพิเศษเรียนร่วม เช่น การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ การแข่งขันวาดภาพระบายสี การแข่งขันการเล่านิทาน ฯลฯ เป็นต้น  มีจำนวนทีมเข้าแข่งขัน จำนวน 258 กิจกรรม นักเรียน 3,314 คน ครูผู้ควบคุม 2,480 คน และคณะกรรมการตัดสิน 773 คน 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ