หัวข้อข่าว : การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์หลักสูตรการสอน วิชาวิทยาการคำนวณ

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 26 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561  เวลา 09:38 น. เข้าชม : 42)

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุรินทร์  บัวงาม  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์หลักสูตรการสอน การวัดและการประเมินผล วิชาวิทยาการคำนวณ "Computing Science" ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืันฐาน พ.ส. 2553 (ฉบับปรับปรุง 2560) เพื่อการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ในมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและวิธีการจัดการเรียนรู้ การจัดและประเมินผลวิทยาการคำนวณ ให้ครูผู้สอนวิทยาการคำนวณมีความพร้อมและจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมพระยานคร ชั้น 3 สพป.ปข. 2 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ