หัวข้อข่าว : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560  เวลา 08:57 น. เข้าชม : 4)

นายสุรินทร์ บัวงาม รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานในการเปิดการประชุมเพื่อการดำเนินการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในสังกัดมีความพร้อมในการรับการประเมินตามโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ส่งผลให้องค์กรมีบรรยากาศและวัฒนธรรมในการทำงานที่ดี ตลอดจนช่วยสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อองค์กร ในวันที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสามพระยา(ชั้น3)

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ