ข่าวกิจกรรม

หัวข้อข่าว โพสต์เมื่อ โพสต์โดย อ่าน
การจัดสรรเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับนักเรียนยากจน ประจำปี 2565 ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2022-09-20 20:21:39 ศิริชาติ แดงเลิศ 48 อ่าน
การประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคืรีชันธ์ เขต 2 ครั้งที่ 3/2565 2022-09-20 19:29:50 ศิริชาติ แดงเลิศ 44 อ่าน
รับฟังการประชุมชี้แจงการลงทะเบียนระบบ DPA ของสถานศึกษา(Digital Performance Appraiual)ผ่านระบบ(Zoom Meeting) 2022-09-20 10:57:13 ศิริชาติ แดงเลิศ 48 อ่าน
การประชุมคณะกรรมการตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา(ITA Online)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-09-19 11:17:53 ศิริชาติ แดงเลิศ 49 อ่าน
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยบูรณาการ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplugged ระดับประถมศึกษา โครงการโรงเรียนคุณภาพ 2022-09-18 11:05:23 anupon kuhapunsuk 48 อ่าน
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-09-18 10:10:56 anupon kuhapunsuk 65 อ่าน
การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ 2022-09-17 12:12:37 ศิริชาติ แดงเลิศ 42 อ่าน
พิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริม พัฒนาการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ที่ตอบสนองการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และทักษะในทศวรรษที่ 21 2022-09-14 20:42:22 ชาลี โกจิ๋ว 41 อ่าน
พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริม พัฒนาการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ที่ตอบสนองการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และทักษะในทศวรรษที่ 21 2022-09-13 22:42:37 ชาลี โกจิ๋ว 43 อ่าน
การประชุมคณะกรรมการพิจารณา คัดกรอง ตรวจสอบ รายงานผลการติดตามฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 2022-09-13 00:00:49 ศิริชาติ แดงเลิศ 42 อ่าน
รวม 1777 แถว : 178 หน้า

กลับหน้าแรก