ข่าวกิจกรรม

หัวข้อข่าว โพสต์เมื่อ โพสต์โดย อ่าน
ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 8/2565 ผ่านระบบ Video Conference 2022-10-05 13:44:05 ศิริชาติ แดงเลิศ 62 อ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 2022-10-03 13:51:36 ศิริชาติ แดงเลิศ 61 อ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ต้อนรับคณะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เข้าศึกษาดูงาน 2022-10-03 12:31:50 ศิริชาติ แดงเลิศ 48 อ่าน
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ/คำตอบแทนพนักงานราชการ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 6 2022-10-02 11:52:48 ศิริชาติ แดงเลิศ 56 อ่าน
การประชุมสรุปผลการดำเนินงานที่เกิดจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2022-09-29 15:31:51 ศิริชาติ แดงเลิศ 41 อ่าน
การทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่การบรรจุและแต่งตั้งศึกษานิเทศก์ 2022-09-29 08:09:16 ศิริชาติ แดงเลิศ 46 อ่าน
อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการนำผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for learning) ที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 2022-09-23 11:36:37 ศิริชาติ แดงเลิศ 49 อ่าน
การประชุมคณะกรรมการสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา(ITA Online)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-09-23 10:51:55 ศิริชาติ แดงเลิศ 42 อ่าน
การพิจารณางบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน ครั้งที่ 1/2565 2022-09-21 16:13:18 ชาลี โกจิ๋ว 51 อ่าน
รายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 33/2565 2022-09-21 15:49:19 ชาลี โกจิ๋ว 42 อ่าน
รวม 1777 แถว : 178 หน้า

กลับหน้าแรก