โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2 (แบ่งเป็นรายอำเภอ)

3451 ครั้งโรงเรียนอนุบาลหัวหิน 3116 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองคร้า 2486 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองซอ 2901 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองตะเภา 2572 ครั้งโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 2710 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเหียง 3496 ครั้งโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 2821 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 2855 ครั้งโรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง 2622 ครั้งโรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา 2531 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 3133 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองพลับ 2685 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม 2733 ครั้งโรงเรียนละเมาะ 2616 ครั้งโรงเรียนวไลย 2674 ครั้งโรงเรียนอานันท์ 2956 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองไผ่ 2931 ครั้งโรงเรียนบ้านทุ่งยาว 3147 ครั้งโรงเรียนบ้านวังข่อย 3387 ครั้งโรงเรียนบ้านทับใต้ 2763 ครั้งโรงเรียนบ้านเนินพยอม 2623 ครั้งบ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร 2999 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองพรานพุก 3170 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยมงคล
3162 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 3355 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองคาง 2769 ครั้งโรงเรียนบ้านเขาโป่ง 2712 ครั้งโรงเรียนบ้านบางปู 3545 ครั้งโรงเรียนบ้านพุใหญ่ 2711 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว 2921 ครั้งโรงเรียนบ้านหัวตาลแถว 2812 ครั้งโรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย 2742 ครั้งโรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม 2806 ครั้งโรงเรียนบ้านพุน้อย 2671 ครั้งโรงเรียนบ้านใหม่ 2982 ครั้งโรงเรียนบ้านเนินกรวด 3113 ครั้งโรงเรียนบ้านศาลาลัย 3050 ครั้งโรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด 3594 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองขาม 2729 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด 2998 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 2843 ครั้งโรงเรียนบ้านเกาะไผ่ 2658 ครั้งโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 2509 ครั้งโรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น 2796 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองจิก 2808 ครั้งโรงเรียนบ้านสามร้อยยอด 3202 ครั้งโรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด 2886 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองไทร
2835 ครั้งโรงเรียนบ้านสามกระทาย 3100 ครั้งโรงเรียนบ้านป่าถล่ม 2645 ครั้งโรงเรียนบ้านรวมไทย 2817 ครั้งโรงเรียนบ้านยางชุม 2789 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเกด 3177 ครั้งโรงเรียนบ้านหาดขาม 2687 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม 2723 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนมะขาม 2677 ครั้งโรงเรียนวัดทุ่งน้อย 2853 ครั้งโรงเรียนบ้านบน 2717 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทิง 3081 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนกลาง 3371 ครั้งโรงเรียนบ้านสำโหรง 3419 ครั้งโรงเรียนสามแยกป่าถล่ม 2640 ครั้งโรงเรียนดีมากาเร็ตฟุลเลอร์ 2712 ครั้งโรงเรียนบ้านโป่งกะสัง 3095 ครั้งโรงเรียนบ้านไร่บน 2858 ครั้งโรงเรียนบ้านเขาแดง 2757 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเตาปูน 2875 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองบัว (กุยบุรี) 2650 ครั้งโรงเรียนวัดดอนยายหนู 2469 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองตาเสือ 2961 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองหมู 2721 ครั้งโรงเรียนวัดกุยบุรี 3018 ครั้งโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี 3414 ครั้งโรงเรียนบ้านลาดวิถี

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2 (แบ่งเป็นกลุ่มโรงเรียน)

กลุ่ม/หน่วย สพป.ปข.2