โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2 (แบ่งเป็นรายอำเภอ)

4555 ครั้งโรงเรียนอนุบาลหัวหิน 4344 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองคร้า 3471 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองซอ 4306 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองตะเภา 3528 ครั้งโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 3695 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเหียง 4907 ครั้งโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 4097 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 4096 ครั้งโรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง 3611 ครั้งโรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา 3482 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 4163 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองพลับ 3676 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม 3677 ครั้งโรงเรียนละเมาะ 3587 ครั้งโรงเรียนวไลย 3711 ครั้งโรงเรียนอานันท์ 4148 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองไผ่ 4448 ครั้งโรงเรียนบ้านทุ่งยาว 4371 ครั้งโรงเรียนบ้านวังข่อย 4716 ครั้งโรงเรียนบ้านทับใต้ 3736 ครั้งโรงเรียนบ้านเนินพยอม 3623 ครั้งบ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร 4002 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองพรานพุก 4205 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยมงคล
4412 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 4674 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองคาง 4142 ครั้งโรงเรียนบ้านเขาโป่ง 3902 ครั้งโรงเรียนบ้านบางปู 4778 ครั้งโรงเรียนบ้านพุใหญ่ 3928 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว 4288 ครั้งโรงเรียนบ้านหัวตาลแถว 3851 ครั้งโรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย 3717 ครั้งโรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม 4009 ครั้งโรงเรียนบ้านพุน้อย 3650 ครั้งโรงเรียนบ้านใหม่ 4261 ครั้งโรงเรียนบ้านเนินกรวด 4101 ครั้งโรงเรียนบ้านศาลาลัย 4424 ครั้งโรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด 4810 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองขาม 3690 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด 4152 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 3824 ครั้งโรงเรียนบ้านเกาะไผ่ 3683 ครั้งโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 3450 ครั้งโรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น 4059 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองจิก 3834 ครั้งโรงเรียนบ้านสามร้อยยอด 4655 ครั้งโรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด 4070 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองไทร
3983 ครั้งโรงเรียนบ้านสามกระทาย 4561 ครั้งโรงเรียนบ้านป่าถล่ม 3695 ครั้งโรงเรียนบ้านรวมไทย 4086 ครั้งโรงเรียนบ้านยางชุม 4192 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเกด 4632 ครั้งโรงเรียนบ้านหาดขาม 3951 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม 3938 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนมะขาม 3801 ครั้งโรงเรียนวัดทุ่งน้อย 4415 ครั้งโรงเรียนบ้านบน 4010 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทิง 4501 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนกลาง 4607 ครั้งโรงเรียนบ้านสำโหรง 4799 ครั้งโรงเรียนสามแยกป่าถล่ม 3624 ครั้งโรงเรียนดีมากาเร็ตฟุลเลอร์ 3713 ครั้งโรงเรียนบ้านโป่งกะสัง 4572 ครั้งโรงเรียนบ้านไร่บน 4236 ครั้งโรงเรียนบ้านเขาแดง 4015 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเตาปูน 4292 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองบัว (กุยบุรี) 3643 ครั้งโรงเรียนวัดดอนยายหนู 3419 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองตาเสือ 4550 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองหมู 3688 ครั้งโรงเรียนวัดกุยบุรี 4450 ครั้งโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี 4714 ครั้งโรงเรียนบ้านลาดวิถี

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2 (แบ่งเป็นกลุ่มโรงเรียน)