โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2 (แบ่งเป็นรายอำเภอ)

3686 ครั้งโรงเรียนอนุบาลหัวหิน 3373 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองคร้า 2691 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองซอ 3237 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองตะเภา 2776 ครั้งโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 2910 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเหียง 3758 ครั้งโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 3119 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 3091 ครั้งโรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง 2819 ครั้งโรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา 2723 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 3330 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองพลับ 2876 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม 2929 ครั้งโรงเรียนละเมาะ 2808 ครั้งโรงเรียนวไลย 2880 ครั้งโรงเรียนอานันท์ 3187 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองไผ่ 3311 ครั้งโรงเรียนบ้านทุ่งยาว 3378 ครั้งโรงเรียนบ้านวังข่อย 3714 ครั้งโรงเรียนบ้านทับใต้ 2958 ครั้งโรงเรียนบ้านเนินพยอม 2822 ครั้งบ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร 3199 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองพรานพุก 3373 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยมงคล
3414 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 3679 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองคาง 3007 ครั้งโรงเรียนบ้านเขาโป่ง 2965 ครั้งโรงเรียนบ้านบางปู 3788 ครั้งโรงเรียนบ้านพุใหญ่ 2949 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว 3183 ครั้งโรงเรียนบ้านหัวตาลแถว 3014 ครั้งโรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย 2934 ครั้งโรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม 3061 ครั้งโรงเรียนบ้านพุน้อย 2874 ครั้งโรงเรียนบ้านใหม่ 3212 ครั้งโรงเรียนบ้านเนินกรวด 3311 ครั้งโรงเรียนบ้านศาลาลัย 3297 ครั้งโรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด 3831 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองขาม 2925 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด 3226 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 3045 ครั้งโรงเรียนบ้านเกาะไผ่ 2854 ครั้งโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 2702 ครั้งโรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น 3027 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองจิก 2999 ครั้งโรงเรียนบ้านสามร้อยยอด 3552 ครั้งโรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด 3115 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองไทร
3077 ครั้งโรงเรียนบ้านสามกระทาย 3520 ครั้งโรงเรียนบ้านป่าถล่ม 2859 ครั้งโรงเรียนบ้านรวมไทย 3064 ครั้งโรงเรียนบ้านยางชุม 3135 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเกด 3538 ครั้งโรงเรียนบ้านหาดขาม 2929 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม 2971 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนมะขาม 2910 ครั้งโรงเรียนวัดทุ่งน้อย 3230 ครั้งโรงเรียนบ้านบน 3014 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทิง 3343 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนกลาง 3643 ครั้งโรงเรียนบ้านสำโหรง 3684 ครั้งโรงเรียนสามแยกป่าถล่ม 2850 ครั้งโรงเรียนดีมากาเร็ตฟุลเลอร์ 2915 ครั้งโรงเรียนบ้านโป่งกะสัง 3362 ครั้งโรงเรียนบ้านไร่บน 3118 ครั้งโรงเรียนบ้านเขาแดง 3009 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเตาปูน 3145 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองบัว (กุยบุรี) 2850 ครั้งโรงเรียนวัดดอนยายหนู 2666 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองตาเสือ 3307 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองหมู 2923 ครั้งโรงเรียนวัดกุยบุรี 3292 ครั้งโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี 3671 ครั้งโรงเรียนบ้านลาดวิถี

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2 (แบ่งเป็นกลุ่มโรงเรียน)

กลุ่ม/หน่วย สพป.ปข.2