โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2 (แบ่งเป็นรายอำเภอ)

5807 ครั้งโรงเรียนอนุบาลหัวหิน 5190 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองคร้า 4591 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองซอ 5256 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองตะเภา 4446 ครั้งโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 4702 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเหียง 5911 ครั้งโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 4989 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 5071 ครั้งโรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง 5006 ครั้งโรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา 4565 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 5346 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองพลับ 4709 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม 4785 ครั้งโรงเรียนละเมาะ 4536 ครั้งโรงเรียนวไลย 5070 ครั้งโรงเรียนอานันท์ 5119 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองไผ่ 5404 ครั้งโรงเรียนบ้านทุ่งยาว 5309 ครั้งโรงเรียนบ้านวังข่อย 6089 ครั้งโรงเรียนบ้านทับใต้ 4882 ครั้งโรงเรียนบ้านเนินพยอม 4826 ครั้งบ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร 5214 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองพรานพุก 5023 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยมงคล
5169 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 5685 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองคาง 5117 ครั้งโรงเรียนบ้านเขาโป่ง 4718 ครั้งโรงเรียนบ้านบางปู 5707 ครั้งโรงเรียนบ้านพุใหญ่ 4899 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว 5603 ครั้งโรงเรียนบ้านหัวตาลแถว 4931 ครั้งโรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย 5195 ครั้งโรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม 4858 ครั้งโรงเรียนบ้านพุน้อย 4668 ครั้งโรงเรียนบ้านใหม่ 5680 ครั้งโรงเรียนบ้านเนินกรวด 5214 ครั้งโรงเรียนบ้านศาลาลัย 5628 ครั้งโรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด 9074 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองขาม 5010 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด 5641 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 4398 ครั้งโรงเรียนบ้านเกาะไผ่ 4869 ครั้งโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 4506 ครั้งโรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น 5335 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองจิก 5166 ครั้งโรงเรียนบ้านสามร้อยยอด 5684 ครั้งโรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด 4901 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองไทร
5098 ครั้งโรงเรียนบ้านสามกระทาย 5573 ครั้งโรงเรียนบ้านป่าถล่ม 4885 ครั้งโรงเรียนบ้านรวมไทย 4998 ครั้งโรงเรียนบ้านยางชุม 5151 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเกด 5592 ครั้งโรงเรียนบ้านหาดขาม 5099 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม 4894 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนมะขาม 5061 ครั้งโรงเรียนวัดทุ่งน้อย 5320 ครั้งโรงเรียนบ้านบน 5116 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทิง 5936 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนกลาง 5515 ครั้งโรงเรียนบ้านสำโหรง 5661 ครั้งโรงเรียนสามแยกป่าถล่ม 4636 ครั้งโรงเรียนดีมากาเร็ตฟุลเลอร์ 4890 ครั้งโรงเรียนบ้านโป่งกะสัง 6122 ครั้งโรงเรียนบ้านไร่บน 5539 ครั้งโรงเรียนบ้านเขาแดง 4924 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเตาปูน 5663 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองบัว (กุยบุรี) 4630 ครั้งโรงเรียนวัดดอนยายหนู 3931 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองตาเสือ 5643 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองหมู 4830 ครั้งโรงเรียนวัดกุยบุรี 5874 ครั้งโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี 6042 ครั้งโรงเรียนบ้านลาดวิถี

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2 (แบ่งเป็นกลุ่มโรงเรียน)

กลุ่ม/หน่วย สพป.ปข.2