โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2 (แบ่งเป็นรายอำเภอ)

3829 ครั้งโรงเรียนอนุบาลหัวหิน 3562 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองคร้า 2827 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองซอ 3444 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองตะเภา 2911 ครั้งโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 3045 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเหียง 3949 ครั้งโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 3288 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 3260 ครั้งโรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง 2956 ครั้งโรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา 2857 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 3467 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองพลับ 3015 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม 3059 ครั้งโรงเรียนละเมาะ 2944 ครั้งโรงเรียนวไลย 3027 ครั้งโรงเรียนอานันท์ 3363 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองไผ่ 3595 ครั้งโรงเรียนบ้านทุ่งยาว 3557 ครั้งโรงเรียนบ้านวังข่อย 3948 ครั้งโรงเรียนบ้านทับใต้ 3096 ครั้งโรงเรียนบ้านเนินพยอม 2966 ครั้งบ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร 3336 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองพรานพุก 3517 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยมงคล
3574 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 3853 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองคาง 3291 ครั้งโรงเรียนบ้านเขาโป่ง 3121 ครั้งโรงเรียนบ้านบางปู 3948 ครั้งโรงเรียนบ้านพุใหญ่ 3110 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว 3350 ครั้งโรงเรียนบ้านหัวตาลแถว 3147 ครั้งโรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย 3063 ครั้งโรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม 3234 ครั้งโรงเรียนบ้านพุน้อย 3009 ครั้งโรงเรียนบ้านใหม่ 3365 ครั้งโรงเรียนบ้านเนินกรวด 3445 ครั้งโรงเรียนบ้านศาลาลัย 3472 ครั้งโรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด 3982 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองขาม 3054 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด 3380 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 3184 ครั้งโรงเรียนบ้านเกาะไผ่ 2985 ครั้งโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 2834 ครั้งโรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น 3185 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองจิก 3131 ครั้งโรงเรียนบ้านสามร้อยยอด 3813 ครั้งโรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด 3270 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองไทร
3225 ครั้งโรงเรียนบ้านสามกระทาย 3735 ครั้งโรงเรียนบ้านป่าถล่ม 3003 ครั้งโรงเรียนบ้านรวมไทย 3227 ครั้งโรงเรียนบ้านยางชุม 3311 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเกด 3833 ครั้งโรงเรียนบ้านหาดขาม 3089 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม 3138 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนมะขาม 3059 ครั้งโรงเรียนวัดทุ่งน้อย 3563 ครั้งโรงเรียนบ้านบน 3169 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทิง 3520 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนกลาง 3821 ครั้งโรงเรียนบ้านสำโหรง 3868 ครั้งโรงเรียนสามแยกป่าถล่ม 2989 ครั้งโรงเรียนดีมากาเร็ตฟุลเลอร์ 3044 ครั้งโรงเรียนบ้านโป่งกะสัง 3536 ครั้งโรงเรียนบ้านไร่บน 3270 ครั้งโรงเรียนบ้านเขาแดง 3176 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเตาปูน 3322 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองบัว (กุยบุรี) 2986 ครั้งโรงเรียนวัดดอนยายหนู 2793 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองตาเสือ 3498 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองหมู 3057 ครั้งโรงเรียนวัดกุยบุรี 3473 ครั้งโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี 3826 ครั้งโรงเรียนบ้านลาดวิถี

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2 (แบ่งเป็นกลุ่มโรงเรียน)

กลุ่ม/หน่วย สพป.ปข.2