โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2 (แบ่งเป็นรายอำเภอ)

4246 ครั้งโรงเรียนอนุบาลหัวหิน 3998 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองคร้า 3195 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองซอ 3927 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองตะเภา 3277 ครั้งโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 3418 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเหียง 4471 ครั้งโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 3749 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 3721 ครั้งโรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง 3338 ครั้งโรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา 3220 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 3856 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองพลับ 3373 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม 3428 ครั้งโรงเรียนละเมาะ 3314 ครั้งโรงเรียนวไลย 3427 ครั้งโรงเรียนอานันท์ 3809 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองไผ่ 4060 ครั้งโรงเรียนบ้านทุ่งยาว 4010 ครั้งโรงเรียนบ้านวังข่อย 4400 ครั้งโรงเรียนบ้านทับใต้ 3455 ครั้งโรงเรียนบ้านเนินพยอม 3346 ครั้งบ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร 3705 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองพรานพุก 3902 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยมงคล
4036 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 4320 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองคาง 3776 ครั้งโรงเรียนบ้านเขาโป่ง 3583 ครั้งโรงเรียนบ้านบางปู 4412 ครั้งโรงเรียนบ้านพุใหญ่ 3554 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว 3839 ครั้งโรงเรียนบ้านหัวตาลแถว 3574 ครั้งโรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย 3430 ครั้งโรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม 3631 ครั้งโรงเรียนบ้านพุน้อย 3377 ครั้งโรงเรียนบ้านใหม่ 3818 ครั้งโรงเรียนบ้านเนินกรวด 3838 ครั้งโรงเรียนบ้านศาลาลัย 3966 ครั้งโรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด 4416 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองขาม 3418 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด 3798 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 3546 ครั้งโรงเรียนบ้านเกาะไผ่ 3378 ครั้งโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 3185 ครั้งโรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น 3644 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองจิก 3545 ครั้งโรงเรียนบ้านสามร้อยยอด 4298 ครั้งโรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด 3718 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองไทร
3652 ครั้งโรงเรียนบ้านสามกระทาย 4200 ครั้งโรงเรียนบ้านป่าถล่ม 3416 ครั้งโรงเรียนบ้านรวมไทย 3678 ครั้งโรงเรียนบ้านยางชุม 3795 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเกด 4277 ครั้งโรงเรียนบ้านหาดขาม 3567 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม 3582 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนมะขาม 3451 ครั้งโรงเรียนวัดทุ่งน้อย 4034 ครั้งโรงเรียนบ้านบน 3595 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทิง 4012 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนกลาง 4250 ครั้งโรงเรียนบ้านสำโหรง 4352 ครั้งโรงเรียนสามแยกป่าถล่ม 3345 ครั้งโรงเรียนดีมากาเร็ตฟุลเลอร์ 3438 ครั้งโรงเรียนบ้านโป่งกะสัง 4048 ครั้งโรงเรียนบ้านไร่บน 3768 ครั้งโรงเรียนบ้านเขาแดง 3644 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเตาปูน 3813 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองบัว (กุยบุรี) 3355 ครั้งโรงเรียนวัดดอนยายหนู 3143 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองตาเสือ 4038 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองหมู 3416 ครั้งโรงเรียนวัดกุยบุรี 3986 ครั้งโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี 4305 ครั้งโรงเรียนบ้านลาดวิถี

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2 (แบ่งเป็นกลุ่มโรงเรียน)