โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2 (แบ่งเป็นรายอำเภอ)

3383 ครั้งโรงเรียนอนุบาลหัวหิน 2922 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองคร้า 2426 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองซอ 2744 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองตะเภา 2502 ครั้งโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 2647 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเหียง 3401 ครั้งโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 2724 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 2695 ครั้งโรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง 2562 ครั้งโรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา 2474 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 3075 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองพลับ 2631 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม 2677 ครั้งโรงเรียนละเมาะ 2562 ครั้งโรงเรียนวไลย 2607 ครั้งโรงเรียนอานันท์ 2796 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองไผ่ 2783 ครั้งโรงเรียนบ้านทุ่งยาว 2976 ครั้งโรงเรียนบ้านวังข่อย 3200 ครั้งโรงเรียนบ้านทับใต้ 2703 ครั้งโรงเรียนบ้านเนินพยอม 2566 ครั้งบ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร 2932 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองพรานพุก 3108 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยมงคล
2963 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 3265 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองคาง 2690 ครั้งโรงเรียนบ้านเขาโป่ง 2621 ครั้งโรงเรียนบ้านบางปู 3432 ครั้งโรงเรียนบ้านพุใหญ่ 2625 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว 2845 ครั้งโรงเรียนบ้านหัวตาลแถว 2751 ครั้งโรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย 2686 ครั้งโรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม 2738 ครั้งโรงเรียนบ้านพุน้อย 2612 ครั้งโรงเรียนบ้านใหม่ 2914 ครั้งโรงเรียนบ้านเนินกรวด 3054 ครั้งโรงเรียนบ้านศาลาลัย 2977 ครั้งโรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด 3527 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองขาม 2674 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด 2931 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 2784 ครั้งโรงเรียนบ้านเกาะไผ่ 2602 ครั้งโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 2454 ครั้งโรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น 2732 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองจิก 2754 ครั้งโรงเรียนบ้านสามร้อยยอด 3018 ครั้งโรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด 2804 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองไทร
2761 ครั้งโรงเรียนบ้านสามกระทาย 2959 ครั้งโรงเรียนบ้านป่าถล่ม 2587 ครั้งโรงเรียนบ้านรวมไทย 2733 ครั้งโรงเรียนบ้านยางชุม 2710 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเกด 2995 ครั้งโรงเรียนบ้านหาดขาม 2593 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม 2640 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนมะขาม 2611 ครั้งโรงเรียนวัดทุ่งน้อย 2761 ครั้งโรงเรียนบ้านบน 2639 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทิง 3006 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนกลาง 3139 ครั้งโรงเรียนบ้านสำโหรง 3341 ครั้งโรงเรียนสามแยกป่าถล่ม 2583 ครั้งโรงเรียนดีมากาเร็ตฟุลเลอร์ 2655 ครั้งโรงเรียนบ้านโป่งกะสัง 3015 ครั้งโรงเรียนบ้านไร่บน 2789 ครั้งโรงเรียนบ้านเขาแดง 2678 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเตาปูน 2796 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองบัว (กุยบุรี) 2589 ครั้งโรงเรียนวัดดอนยายหนู 2412 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองตาเสือ 2852 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองหมู 2666 ครั้งโรงเรียนวัดกุยบุรี 2939 ครั้งโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี 3344 ครั้งโรงเรียนบ้านลาดวิถี

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2 (แบ่งเป็นกลุ่มโรงเรียน)

กลุ่ม/หน่วย สพป.ปข.2