โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2 (แบ่งเป็นรายอำเภอ)

7406 ครั้งโรงเรียนอนุบาลหัวหิน 6093 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองคร้า 6207 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองซอ 6158 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองตะเภา 6088 ครั้งโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 6219 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเหียง 6880 ครั้งโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 5932 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 5965 ครั้งโรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง 6640 ครั้งโรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา 6127 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 6886 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองพลับ 6233 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม 6315 ครั้งโรงเรียนละเมาะ 6068 ครั้งโรงเรียนวไลย 6671 ครั้งโรงเรียนอานันท์ 5955 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองไผ่ 6305 ครั้งโรงเรียนบ้านทุ่งยาว 6173 ครั้งโรงเรียนบ้านวังข่อย 7738 ครั้งโรงเรียนบ้านทับใต้ 6432 ครั้งโรงเรียนบ้านเนินพยอม 6348 ครั้งบ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร 6753 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองพรานพุก 5476 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยมงคล
5994 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 6537 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองคาง 6007 ครั้งโรงเรียนบ้านเขาโป่ง 5550 ครั้งโรงเรียนบ้านบางปู 6627 ครั้งโรงเรียนบ้านพุใหญ่ 5740 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว 6421 ครั้งโรงเรียนบ้านหัวตาลแถว 6434 ครั้งโรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย 6715 ครั้งโรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม 5678 ครั้งโรงเรียนบ้านพุน้อย 5994 ครั้งโรงเรียนบ้านใหม่ 6373 ครั้งโรงเรียนบ้านเนินกรวด 6427 ครั้งโรงเรียนบ้านศาลาลัย 6386 ครั้งโรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด 12656 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองขาม 6266 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด 7126 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 4770 ครั้งโรงเรียนบ้านเกาะไผ่ 6137 ครั้งโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 5740 ครั้งโรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น 6799 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองจิก 6449 ครั้งโรงเรียนบ้านสามร้อยยอด 6466 ครั้งโรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด 5633 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองไทร
5855 ครั้งโรงเรียนบ้านสามกระทาย 6366 ครั้งโรงเรียนบ้านป่าถล่ม 6103 ครั้งโรงเรียนบ้านรวมไทย 5732 ครั้งโรงเรียนบ้านยางชุม 5958 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเกด 6366 ครั้งโรงเรียนบ้านหาดขาม 5761 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม 5585 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนมะขาม 6535 ครั้งโรงเรียนวัดทุ่งน้อย 6003 ครั้งโรงเรียนบ้านบน 5880 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทิง 6646 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนกลาง 6278 ครั้งโรงเรียนบ้านสำโหรง 6282 ครั้งโรงเรียนสามแยกป่าถล่ม 5896 ครั้งโรงเรียนดีมากาเร็ตฟุลเลอร์ 6140 ครั้งโรงเรียนบ้านโป่งกะสัง 6891 ครั้งโรงเรียนบ้านไร่บน 6320 ครั้งโรงเรียนบ้านเขาแดง 5660 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเตาปูน 6439 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองบัว (กุยบุรี) 5792 ครั้งโรงเรียนวัดดอนยายหนู 4230 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองตาเสือ 6292 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองหมู 6013 ครั้งโรงเรียนวัดกุยบุรี 6600 ครั้งโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี 6844 ครั้งโรงเรียนบ้านลาดวิถี

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2 (แบ่งเป็นกลุ่มโรงเรียน)

กลุ่ม/หน่วย สพป.ปข.2