โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2 (แบ่งเป็นรายอำเภอ)

3540 ครั้งโรงเรียนอนุบาลหัวหิน 3214 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองคร้า 2567 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองซอ 2997 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองตะเภา 2659 ครั้งโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 2791 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเหียง 3607 ครั้งโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 2921 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 2952 ครั้งโรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง 2699 ครั้งโรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา 2604 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 3213 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองพลับ 2762 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม 2817 ครั้งโรงเรียนละเมาะ 2695 ครั้งโรงเรียนวไลย 2754 ครั้งโรงเรียนอานันท์ 3047 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองไผ่ 3028 ครั้งโรงเรียนบ้านทุ่งยาว 3244 ครั้งโรงเรียนบ้านวังข่อย 3492 ครั้งโรงเรียนบ้านทับใต้ 2839 ครั้งโรงเรียนบ้านเนินพยอม 2703 ครั้งบ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร 3079 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองพรานพุก 3250 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยมงคล
3267 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 3509 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองคาง 2872 ครั้งโรงเรียนบ้านเขาโป่ง 2817 ครั้งโรงเรียนบ้านบางปู 3650 ครั้งโรงเรียนบ้านพุใหญ่ 2806 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว 3036 ครั้งโรงเรียนบ้านหัวตาลแถว 2888 ครั้งโรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย 2816 ครั้งโรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม 2905 ครั้งโรงเรียนบ้านพุน้อย 2757 ครั้งโรงเรียนบ้านใหม่ 3074 ครั้งโรงเรียนบ้านเนินกรวด 3191 ครั้งโรงเรียนบ้านศาลาลัย 3154 ครั้งโรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด 3700 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองขาม 2807 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด 3091 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 2922 ครั้งโรงเรียนบ้านเกาะไผ่ 2734 ครั้งโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 2582 ครั้งโรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น 2891 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองจิก 2886 ครั้งโรงเรียนบ้านสามร้อยยอด 3298 ครั้งโรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด 2979 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองไทร
2939 ครั้งโรงเรียนบ้านสามกระทาย 3207 ครั้งโรงเรียนบ้านป่าถล่ม 2733 ครั้งโรงเรียนบ้านรวมไทย 2916 ครั้งโรงเรียนบ้านยางชุม 2892 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเกด 3280 ครั้งโรงเรียนบ้านหาดขาม 2787 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม 2822 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนมะขาม 2781 ครั้งโรงเรียนวัดทุ่งน้อย 2971 ครั้งโรงเรียนบ้านบน 2860 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทิง 3191 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนกลาง 3486 ครั้งโรงเรียนบ้านสำโหรง 3529 ครั้งโรงเรียนสามแยกป่าถล่ม 2721 ครั้งโรงเรียนดีมากาเร็ตฟุลเลอร์ 2793 ครั้งโรงเรียนบ้านโป่งกะสัง 3205 ครั้งโรงเรียนบ้านไร่บน 2977 ครั้งโรงเรียนบ้านเขาแดง 2862 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเตาปูน 2988 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองบัว (กุยบุรี) 2729 ครั้งโรงเรียนวัดดอนยายหนู 2548 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองตาเสือ 3110 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองหมู 2800 ครั้งโรงเรียนวัดกุยบุรี 3136 ครั้งโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี 3532 ครั้งโรงเรียนบ้านลาดวิถี

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2 (แบ่งเป็นกลุ่มโรงเรียน)

กลุ่ม/หน่วย สพป.ปข.2