โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2 (แบ่งเป็นรายอำเภอ)

3930 ครั้งโรงเรียนอนุบาลหัวหิน 3694 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองคร้า 2923 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองซอ 3579 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองตะเภา 2999 ครั้งโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 3133 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเหียง 4081 ครั้งโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 3421 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 3391 ครั้งโรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง 3040 ครั้งโรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา 2946 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 3552 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองพลับ 3096 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม 3149 ครั้งโรงเรียนละเมาะ 3030 ครั้งโรงเรียนวไลย 3138 ครั้งโรงเรียนอานันท์ 3492 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองไผ่ 3734 ครั้งโรงเรียนบ้านทุ่งยาว 3684 ครั้งโรงเรียนบ้านวังข่อย 4084 ครั้งโรงเรียนบ้านทับใต้ 3175 ครั้งโรงเรียนบ้านเนินพยอม 3058 ครั้งบ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร 3427 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองพรานพุก 3614 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยมงคล
3701 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 3985 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองคาง 3410 ครั้งโรงเรียนบ้านเขาโป่ง 3248 ครั้งโรงเรียนบ้านบางปู 4079 ครั้งโรงเรียนบ้านพุใหญ่ 3235 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว 3483 ครั้งโรงเรียนบ้านหัวตาลแถว 3240 ครั้งโรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย 3143 ครั้งโรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม 3344 ครั้งโรงเรียนบ้านพุน้อย 3105 ครั้งโรงเรียนบ้านใหม่ 3487 ครั้งโรงเรียนบ้านเนินกรวด 3533 ครั้งโรงเรียนบ้านศาลาลัย 3607 ครั้งโรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด 4092 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองขาม 3133 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด 3481 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 3265 ครั้งโรงเรียนบ้านเกาะไผ่ 3070 ครั้งโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 2918 ครั้งโรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น 3292 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองจิก 3222 ครั้งโรงเรียนบ้านสามร้อยยอด 3946 ครั้งโรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด 3392 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองไทร
3323 ครั้งโรงเรียนบ้านสามกระทาย 3868 ครั้งโรงเรียนบ้านป่าถล่ม 3094 ครั้งโรงเรียนบ้านรวมไทย 3353 ครั้งโรงเรียนบ้านยางชุม 3446 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเกด 3967 ครั้งโรงเรียนบ้านหาดขาม 3221 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม 3268 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนมะขาม 3159 ครั้งโรงเรียนวัดทุ่งน้อย 3701 ครั้งโรงเรียนบ้านบน 3270 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทิง 3649 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนกลาง 3951 ครั้งโรงเรียนบ้านสำโหรง 3996 ครั้งโรงเรียนสามแยกป่าถล่ม 3069 ครั้งโรงเรียนดีมากาเร็ตฟุลเลอร์ 3133 ครั้งโรงเรียนบ้านโป่งกะสัง 3674 ครั้งโรงเรียนบ้านไร่บน 3380 ครั้งโรงเรียนบ้านเขาแดง 3310 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเตาปูน 3450 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองบัว (กุยบุรี) 3076 ครั้งโรงเรียนวัดดอนยายหนู 2868 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองตาเสือ 3664 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองหมู 3149 ครั้งโรงเรียนวัดกุยบุรี 3607 ครั้งโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี 3936 ครั้งโรงเรียนบ้านลาดวิถี

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2 (แบ่งเป็นกลุ่มโรงเรียน)

กลุ่ม/หน่วย สพป.ปข.2