โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2 (แบ่งเป็นรายอำเภอ)

4067 ครั้งโรงเรียนอนุบาลหัวหิน 3827 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองคร้า 3023 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองซอ 3727 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองตะเภา 3108 ครั้งโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 3257 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเหียง 4263 ครั้งโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 3559 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 3526 ครั้งโรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง 3157 ครั้งโรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา 3058 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 3673 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองพลับ 3208 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม 3269 ครั้งโรงเรียนละเมาะ 3155 ครั้งโรงเรียนวไลย 3265 ครั้งโรงเรียนอานันท์ 3629 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองไผ่ 3873 ครั้งโรงเรียนบ้านทุ่งยาว 3825 ครั้งโรงเรียนบ้านวังข่อย 4227 ครั้งโรงเรียนบ้านทับใต้ 3282 ครั้งโรงเรียนบ้านเนินพยอม 3175 ครั้งบ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร 3538 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองพรานพุก 3733 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยมงคล
3846 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 4130 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองคาง 3572 ครั้งโรงเรียนบ้านเขาโป่ง 3389 ครั้งโรงเรียนบ้านบางปู 4223 ครั้งโรงเรียนบ้านพุใหญ่ 3370 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว 3623 ครั้งโรงเรียนบ้านหัวตาลแถว 3408 ครั้งโรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย 3267 ครั้งโรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม 3465 ครั้งโรงเรียนบ้านพุน้อย 3225 ครั้งโรงเรียนบ้านใหม่ 3618 ครั้งโรงเรียนบ้านเนินกรวด 3670 ครั้งโรงเรียนบ้านศาลาลัย 3754 ครั้งโรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด 4229 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองขาม 3257 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด 3613 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 3374 ครั้งโรงเรียนบ้านเกาะไผ่ 3203 ครั้งโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 3025 ครั้งโรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น 3431 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองจิก 3382 ครั้งโรงเรียนบ้านสามร้อยยอด 4091 ครั้งโรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด 3532 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองไทร
3460 ครั้งโรงเรียนบ้านสามกระทาย 4002 ครั้งโรงเรียนบ้านป่าถล่ม 3227 ครั้งโรงเรียนบ้านรวมไทย 3492 ครั้งโรงเรียนบ้านยางชุม 3593 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเกด 4099 ครั้งโรงเรียนบ้านหาดขาม 3363 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม 3404 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนมะขาม 3280 ครั้งโรงเรียนวัดทุ่งน้อย 3845 ครั้งโรงเรียนบ้านบน 3404 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทิง 3796 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนกลาง 4090 ครั้งโรงเรียนบ้านสำโหรง 4133 ครั้งโรงเรียนสามแยกป่าถล่ม 3178 ครั้งโรงเรียนดีมากาเร็ตฟุลเลอร์ 3269 ครั้งโรงเรียนบ้านโป่งกะสัง 3819 ครั้งโรงเรียนบ้านไร่บน 3534 ครั้งโรงเรียนบ้านเขาแดง 3448 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเตาปูน 3588 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองบัว (กุยบุรี) 3185 ครั้งโรงเรียนวัดดอนยายหนู 2984 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองตาเสือ 3808 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองหมู 3252 ครั้งโรงเรียนวัดกุยบุรี 3759 ครั้งโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี 4088 ครั้งโรงเรียนบ้านลาดวิถี

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2 (แบ่งเป็นกลุ่มโรงเรียน)

กลุ่ม/หน่วย สพป.ปข.2