โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2 (แบ่งเป็นรายอำเภอ)

4737 ครั้งโรงเรียนอนุบาลหัวหิน 4507 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองคร้า 3614 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองซอ 4533 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองตะเภา 3647 ครั้งโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 3822 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเหียง 5161 ครั้งโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 4287 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 4360 ครั้งโรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง 3892 ครั้งโรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา 3625 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 4311 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองพลับ 3844 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม 3833 ครั้งโรงเรียนละเมาะ 3712 ครั้งโรงเรียนวไลย 3925 ครั้งโรงเรียนอานันท์ 4360 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองไผ่ 4667 ครั้งโรงเรียนบ้านทุ่งยาว 4640 ครั้งโรงเรียนบ้านวังข่อย 4892 ครั้งโรงเรียนบ้านทับใต้ 3898 ครั้งโรงเรียนบ้านเนินพยอม 3792 ครั้งบ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร 4166 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองพรานพุก 4375 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยมงคล
4551 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 4969 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองคาง 4401 ครั้งโรงเรียนบ้านเขาโป่ง 4088 ครั้งโรงเรียนบ้านบางปู 5004 ครั้งโรงเรียนบ้านพุใหญ่ 4160 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว 4587 ครั้งโรงเรียนบ้านหัวตาลแถว 3988 ครั้งโรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย 3939 ครั้งโรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม 4199 ครั้งโรงเรียนบ้านพุน้อย 3805 ครั้งโรงเรียนบ้านใหม่ 4545 ครั้งโรงเรียนบ้านเนินกรวด 4231 ครั้งโรงเรียนบ้านศาลาลัย 4643 ครั้งโรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด 4999 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองขาม 3888 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด 4412 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 3950 ครั้งโรงเรียนบ้านเกาะไผ่ 3838 ครั้งโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 3578 ครั้งโรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น 4262 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองจิก 3991 ครั้งโรงเรียนบ้านสามร้อยยอด 4910 ครั้งโรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด 4262 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองไทร
4161 ครั้งโรงเรียนบ้านสามกระทาย 4798 ครั้งโรงเรียนบ้านป่าถล่ม 3856 ครั้งโรงเรียนบ้านรวมไทย 4294 ครั้งโรงเรียนบ้านยางชุม 4426 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเกด 4844 ครั้งโรงเรียนบ้านหาดขาม 4292 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม 4160 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนมะขาม 3995 ครั้งโรงเรียนวัดทุ่งน้อย 4619 ครั้งโรงเรียนบ้านบน 4200 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทิง 4727 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนกลาง 4824 ครั้งโรงเรียนบ้านสำโหรง 5003 ครั้งโรงเรียนสามแยกป่าถล่ม 3747 ครั้งโรงเรียนดีมากาเร็ตฟุลเลอร์ 3941 ครั้งโรงเรียนบ้านโป่งกะสัง 4875 ครั้งโรงเรียนบ้านไร่บน 4520 ครั้งโรงเรียนบ้านเขาแดง 4199 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเตาปูน 4506 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองบัว (กุยบุรี) 3771 ครั้งโรงเรียนวัดดอนยายหนู 3545 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองตาเสือ 4800 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองหมู 3847 ครั้งโรงเรียนวัดกุยบุรี 4697 ครั้งโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี 4939 ครั้งโรงเรียนบ้านลาดวิถี

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2 (แบ่งเป็นกลุ่มโรงเรียน)