โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2 (แบ่งเป็นรายอำเภอ)

5240 ครั้งโรงเรียนอนุบาลหัวหิน 4882 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองคร้า 4054 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองซอ 4955 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองตะเภา 4029 ครั้งโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 4206 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเหียง 5573 ครั้งโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 4665 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 4756 ครั้งโรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง 4370 ครั้งโรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา 4047 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 4795 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองพลับ 4253 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม 4245 ครั้งโรงเรียนละเมาะ 4075 ครั้งโรงเรียนวไลย 4404 ครั้งโรงเรียนอานันท์ 4786 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองไผ่ 5086 ครั้งโรงเรียนบ้านทุ่งยาว 4988 ครั้งโรงเรียนบ้านวังข่อย 5456 ครั้งโรงเรียนบ้านทับใต้ 4359 ครั้งโรงเรียนบ้านเนินพยอม 4254 ครั้งบ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร 4613 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองพรานพุก 4805 ครั้งโรงเรียนบ้านห้วยมงคล
4871 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 5389 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองคาง 4784 ครั้งโรงเรียนบ้านเขาโป่ง 4416 ครั้งโรงเรียนบ้านบางปู 5381 ครั้งโรงเรียนบ้านพุใหญ่ 4583 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว 5092 ครั้งโรงเรียนบ้านหัวตาลแถว 4397 ครั้งโรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย 4561 ครั้งโรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม 4540 ครั้งโรงเรียนบ้านพุน้อย 4252 ครั้งโรงเรียนบ้านใหม่ 5111 ครั้งโรงเรียนบ้านเนินกรวด 4715 ครั้งโรงเรียนบ้านศาลาลัย 5142 ครั้งโรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด 7240 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองขาม 4469 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด 4954 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 4231 ครั้งโรงเรียนบ้านเกาะไผ่ 4284 ครั้งโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 4008 ครั้งโรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น 4758 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองจิก 4493 ครั้งโรงเรียนบ้านสามร้อยยอด 5348 ครั้งโรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด 4624 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองไทร
4636 ครั้งโรงเรียนบ้านสามกระทาย 5257 ครั้งโรงเรียนบ้านป่าถล่ม 4336 ครั้งโรงเรียนบ้านรวมไทย 4682 ครั้งโรงเรียนบ้านยางชุม 4856 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเกด 5294 ครั้งโรงเรียนบ้านหาดขาม 4793 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม 4589 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนมะขาม 4482 ครั้งโรงเรียนวัดทุ่งน้อย 5010 ครั้งโรงเรียนบ้านบน 4608 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทิง 5356 ครั้งโรงเรียนบ้านดอนกลาง 5198 ครั้งโรงเรียนบ้านสำโหรง 5352 ครั้งโรงเรียนสามแยกป่าถล่ม 4113 ครั้งโรงเรียนดีมากาเร็ตฟุลเลอร์ 4421 ครั้งโรงเรียนบ้านโป่งกะสัง 5615 ครั้งโรงเรียนบ้านไร่บน 5038 ครั้งโรงเรียนบ้านเขาแดง 4627 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองเตาปูน 5079 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองบัว (กุยบุรี) 4167 ครั้งโรงเรียนวัดดอนยายหนู 3776 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองตาเสือ 5338 ครั้งโรงเรียนบ้านหนองหมู 4321 ครั้งโรงเรียนวัดกุยบุรี 5305 ครั้งโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี 5555 ครั้งโรงเรียนบ้านลาดวิถี

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2 (แบ่งเป็นกลุ่มโรงเรียน)