logo obec

เนื่องด้วย สพป.ปข2 ได้มีการปรับปรุงสำนักงานใหม่

จึงทำให้ไม่สามารถโทรติดต่อเบอร์ภายใน กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มอำนวยการ

และกลุ่มบริหารงานการเงิน(บางส่วน)ได้

ให้ติดต่อประสานงานเบอร์ส่วนตัวของแต่ละกลุ่มได้โดยตรง

>>ดาวน์โหลด : เบอร์ตรง<<

ผู้บริหาร

4-6-2556 13-26-10

ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร

ผอ.สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2